Trang chủ Tin Tức Bất xứng với Mjolnir thêm lần nữa, Thor là Thần Sấm hay Thần Nhọ?