Trang chủ Kiến Thức Hàm và tạo hàm (function) trong javascript